480px-NASA’s_SDO_Satellite_Captures_First_Image_of_2012_Venus_Transit_(Full_Disc)

480px-NASA’s_SDO_Satellite_Captures_First_Image_of_2012_Venus_Transit_(Full_Disc)